Ogłoszenia

XLI Sesja Rady Gminy Gorzyce - 21.06.2018 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.)
Zwołuję na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 13.00
XLI Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach


Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gorzyce na lata 2014 - 2020 za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/254/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rogowie przy ul. Raciborskiej 34 na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 10 lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających z stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/265/01 Rady Gminy Gorzyce z dnia 14 listopada 2001 r. sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gorzyce.
24. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach,
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
27. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Gorzyce.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce.
29. Wolne wnioski i zapytania.
30. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Małek

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. Uchwał odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:21:25 | Data modyfikacji: 2018-06-14 09:17:15.
Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:21:25
Data modyfikacji: 2018-06-14 09:17:15
Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka
« powrót