Ogłoszenia

XXXV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 21.12.2017 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
Zwołuję na dzień 21 grudnia 2017 r. na godz. 15.00 XXXV Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji,
która odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach

 

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzislawskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016-2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku".
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2018 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego.
17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu Jastrzębie - Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2017 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2017 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śl.
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Rogów.
29. Wolne wnioski i zapytania.
30. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Małek


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 18.12.2017 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

 

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:07:55 | Data modyfikacji: 2017-12-13 14:08:46.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:07:55
Data modyfikacji: 2017-12-13 14:08:46
Opublikowane przez: Monika Radzik
« powrót