Nadawanie numeracji porządkowej budynkom

Ustalenie numerów porządkowych

Ustalenie numerów porządkowych (adresów) / zaświadczenie o numerze porządkowym
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

- Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub  inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
- Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych.
- O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
- Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku,  gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub placu.

Wymagane wnioski i dokumenty:
1. Dla ustalenia numerów porządkowych należy przedłożyć:
- wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia    2012 r.
2. Dla budynku istniejącego - kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię mapy  z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem
- dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu
3. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
Opłaty:
17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym)
17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)
Opłatę skarbową uiszcza się w Punkcie Obsługi Interesanta
w Urzędzie Gminy w Gorzycach (ul. Kościelna 15, ul. Bogumińska 13) lub na konto Gminy Gorzyce nr 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003      

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy Gorzyce ich nazwy.
2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:
1. Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu  na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.
2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni.
Podstawa prawna:
Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Art. 1, ust. 1, pkt 1, i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej
Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

Wniosek_numer.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:32:52 | Data modyfikacji: 2018-05-24 11:26:17.
Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego
 zaświadczenie2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:43:09 | Data modyfikacji: 2018-05-24 11:38:17.
Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:43:09
Data modyfikacji: 2018-05-24 11:38:17
Opublikowane przez: Anna Kocima