Projekty Uchwał (kadencja 2014 - 2018)

XLI Sesja Rady Gminy Gorzyce - 21.06.2018 r.

Projekty uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok

- w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/254/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce

- w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości

- w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rogowie przy ul. Raciborskiej 34 na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 10 lat

- w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.

- w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.

- w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.

- w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.

- w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024

- w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora

- w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce

- w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/265/01 Rady Gminy Gorzyce z dnia 14 listopada 2001 r. sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na tereni

- w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

- w sprawie Statutu Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach

- w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Gorzyce

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce

- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 - 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

- w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gorzyce z funkcji przedstawiciela Gminy Gorzyce w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:06:28 | Data modyfikacji: 2018-06-20 12:06:46.

Zobacz:
 Projekty Uchwał (kadencja 2014 - 2018) .  Protokoły z Sesji (kadencja 2014 - 2018) . 
Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:06:28
Data modyfikacji: 2018-06-20 12:06:46
Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka
« powrót