Kadencja 2014 - 2018

Uchwała nr XLIII/429/18 w sprawie wprowadzenia
stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania
i wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych
obiektach i miejscach oraz ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 429.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:36:21.
Uchwała nr XLIII/428/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Uchylsko
 uchwała 428.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:35:03.
Uchwała nr XLIII/427/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Turza Śląska
 uchwała 427.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:28:43 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:33:56.
Uchwała nr XLIII/426/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Rogów
 uchwała 426.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:27:14 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:33:33.
Uchwała nr XLIII/425/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Osiny
 uchwała 425.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:25:51 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:33:14.
Uchwała nr XLIII/424/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Olza
 uchwała 424.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:22:50 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:32:48.
Uchwała nr XLIII/423/18 w sprawie w sprawie
zmiany Statutu Sołectwa Odra
 uchwała 423.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:20:52 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:32:23.
Uchwała nr XLIII/422/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Kolonia Fryderyk
 uchwała 422.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:18:54 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:32:04.
Uchwała nr XLIII/421/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Gorzyczki
 uchwała 421.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:16:54 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:16:33.
Uchwała nr XLIII/420/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Gorzyce
 uchwała 420.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:15:28 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:17:21.
Uchwała nr XLIII/419/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Czyżowice
 uchwała 419.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:14:01 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:17:56.
Uchwała nr XLIII/418/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Bluszczów
 uchwała 418.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:10:36 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:21:41.
Uchwała nr XLIII/417/18 w sprawie zmiany Statutu
Sołectwa Bełsznica
 uchwała 417.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:09:05 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:21:05.
Uchwała nr XLIII/416/18 w sprawie Statutu Gminy
Gorzyce
 uchwała 416.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:31:55 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:20:32.
Uchwała nr XLIII/415/18 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2019 r. oraz zasad poboru tego podatku od osób
fizycznych
 uchwała 415.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:30:20 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:19:46.
Uchwała nr XLIII/414/18 w sprawie udzielenia
dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób
Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu
Śląskim
 uchwała 414.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:29:12.
Uchwała nr XLIII/413/18 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej na
finansowanie inwestycji realizowanej przez zakład
budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i
Rekreacji "Nautica" w Gorzycach
 uchwała 413.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:28:04.
Uchwała nr XLIII/412/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/319/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i
Rekreacji "Nautica" w Gorzycach oraz określenia
szczegółowych zasad udzielania dotacji.
 uchwała 412.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:26:52.
Uchwała nr XLIII/411/18 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej
 uchwała 411.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:24:06.
Uchwała nr XLIII/410/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na
lata 2018-2024
 uchwała 410.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:12:42 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:21:57.
Uchwała nr XLIII/409/18 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 r.
 uchwała 409.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:11:11.
Uchwała nr XLIII/408/18 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy działek gruntowych położonych w
rejonie ul. Wiejskiej w Olzie, na okres powyżej 3
lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r.
 uchwała 408.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:10:06.
Uchwała nr XLII/407/18 w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 uchwała 407.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:14:46.
Uchwała nr XLII/406/18 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Gorzyce do podpisania Porozumienia o
współpracy w ramach projektu "Mamy do siebie
bliżej - Kładka dla pieszych i rowerzystów
przez Olzę" przeznaczonego do realizacji ze
środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska -
Polska 2014-2020
 Uchwała 406.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:13:45.
Uchwała nr XLII/405/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na
lata 2018-2024
 uchwała_405.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:10:28 | Data modyfikacji: 2018-08-23 12:11:09.
Uchwała Nr XLII/404/18 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok
 uchwała 404.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:09:23.
Uchwała Nr XLI/403/18 w sprawie odwołania
Zastępcy Wójta Gminy Gorzyce z funkcji
przedstawiciela Gminy Gorzyce w Międzygminnym
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim
 uchwała 403.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:54:30.
Uchwała Nr XLI/402/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce
 uchwała 402.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:42:28.
Uchwała Nr XLI/401/18 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
mieszkańców gminy Gorzyce
 uchwała 401.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:41:02.
Uchwała Nr XLI/400/18 w sprawie ustalenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z
pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową,
zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki
okresowe i zasiłki celowe
 uchwała 400.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:39:19.
Uchwała Nr XLI/399/18 w sprawie Statutu
Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w
Gorzyczkach
 uchwała 399.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:37:47.
Uchwała Nr XLI/398/18 w sprawie Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gorzycach
 uchwała 398.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:36:17.
Uchwała Nr XLI/397/18 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXII/265/01 Rady Gminy Gorzyce z dnia
14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dni i
godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludności na terenie
Gminy Gorzyce
 uchwała 397.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:30:10.
Uchwała Nr XLI/396/18 w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 396.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:27:56.
Uchwała Nr XLI/395/18 w sprawie określenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 395.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:24:48.
Uchwała Nr XLI/394/18 w sprawie przyjęcia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz nagród i innych
świadczeń wynikających z stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce
 uchwała 394.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:23:14.
Uchwała Nr XLI/393/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28
kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach
2016 - 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu
Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w
Wodzisławiu Śląskim
 uchwała 393.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:20:40.
Uchwała Nr XLI/392/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na
lata 2018 – 2024
 uchwała 392.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:14:41 | Data modyfikacji: 2018-07-05 12:45:41.
Uchwała Nr XLI/391/18 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok
 uchwała 391.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:08:17.
Uchwała Nr XLI/390/18 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy działek gruntowych położonych w
rejonie ul. Wiejskiej w Olzie, na okres powyżej 3
lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r.
 uchwała 390.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:04:26.
Uchwała Nr XLI/389/18 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy działek gruntowych położonych w
Odrze w rejonie nowopowstałego ośrodka
wypoczynkowego, na okres powyżej 3 lat tj. nie
dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.
 uchwała 389.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:01:46.
Uchwała Nr XLI/388/18 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy działek gruntowych położonych w
Odrze w rejonie nowopowstałego ośrodka
wypoczynkowego, na okres powyżej 3 lat tj. nie
dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.
 uchwała 388.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:56:52.
Uchwała Nr XLI/387/18 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy działek gruntowych położonych w
rejonie ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Olzie, na
okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia
31.12.2026 r.
 uchwała 387.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:52:55.
Uchwała Nr XLI/386/18 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy działek gruntowych położonych w
rejonie ul. Kolejowej i ośrodka wypoczynkowego w
Olzie, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej
niż do dnia 31.12.2026 r.
 uchwała 386.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:51:28.
Uchwała Nr XLI/385/18 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu lokalu użytkowego położonego w Rogowie
przy ul. Raciborskiej 34 na okres powyżej 3 lat,
nie dłużej niż do 10 lat
 uchwała 385.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:45:28.
Uchwała Nr XLI/384/18 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXVI/337/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25
stycznia 2018r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwała 384.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:42:24.
Uchwała Nr XLI/383/18 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXIX/254/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja
2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 383.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:40:43.
Uchwała Nr XLI/382/18 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok
 uchwała 382.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:39:14.
Uchwała Nr XLI/381/18 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok

Uchwała 381

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:36:30 | Data modyfikacji: 2018-06-27 12:37:43.
Uchwała Nr XL/380/18 w sprawie zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce
 Uchwała 380.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:10:55.
Uchwała nr XL/379/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finanzowej Gminy Gorzyce na
lata 2018-2024
 Uchwała_379.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-06-19 10:49:52 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:50:12.
Uchwała nr XL/278/18 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok
 uchwała 378.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-06-19 10:48:40.
Uchwała Nr XXXIX/377/18 w sprawie zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce
 Uchwała 377.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:32:55.
Uchwała Nr XXXIX/376/18 w sprawie zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce
 Uchwała 376.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:31:35.
Uchwała Nr XXXIX/375/18 w sprawie zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce
 Uchwała 375.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:30:37.
Uchwała Nr XXXIX/374/18 w sprawie podziału Gminy
Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych
 Uchwała_374.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:27:42.
Uchwała Nr XXXIX/373/18 w sprawie zmiany Statutu
Gminy Gorzyce
 Uchwała 373.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:25:44.
Uchwała Nr XXXIX/372/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/300/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz
zasad poboru tego podatku od osób fizycznych
 Uchwała 372.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:23:53.
Uchwała Nr XXXIX/371/18 w sprawie wysokości i
zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z
budżetu gminy dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Gorzyce
 uchwała 371.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:22:46.
Uchwała Nr XXXIX/370/18 w sprawie przekazania w
2018 roku środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej w
Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu służbowego dla Komendy
Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., z
przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach
z siedzibą w Rogowie
 Uchwała 370.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:21:15.
Uchwała Nr XXXIX/369/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na
lata 2018-2024
 uchwała_369.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:57:57 | Data modyfikacji: 2018-05-02 11:29:14.
Uchwała Nr XXXIX/368/18 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok
 Uchwała 368.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:56:57.
Uchwała Nr XXXVIII/367/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu
Wodzisławskiego potępiającego zachowania
neonazistowskie
 Uchwała 367.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:28:35.
Uchwała Nr XXXVIII/366/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Gorzyce do realizacji projektu partnerskiego pn.
"Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w
budynkach mieszkalnych" w ramach działania 4.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
 Uchwała 366.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:27:42.
Uchwała Nr XXXVIII/365/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 Uchwała 365.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:26:49.
Uchwała Nr XXXVIII/364/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Czyżowice
 Uchwała 364.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:25:30.
Uchwała Nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania
stypendium Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie
Gminy Gorzyce
 Uchwała 363.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:23:59.
Uchwała Nr XXXVIII/362/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce"
 Uchwała 362.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:23:05.
Uchwała Nr XXXVIII/361/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przekazania w 2018 roku środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy
Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem na
zakup materiałów profilaktycznych dla
mieszkańców gminy Gorzyce
 Uchwała 361.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:22:02.
Uchwała Nr XXXVIII/360/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2018-2024
 Uchwała_360.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:20:08 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:20:49.
Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2018 rok
 Uchwała 359.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:19:12.
Uchwała nr XXXVII/358/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawieuzupełnienia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce
 uchwała 358.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:36:50.
Uchwała nr XXXVII/357/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Turza Śl.
 uchwała 357.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:25:34 | Data modyfikacji: 2018-02-28 13:35:52.
Uchwała nr XXXVII/356/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w
2018 roku pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu
administrowania drogami
 uchwała 356.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:24:32.
Uchwała nr XXXVII/355/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2018-2024
 uchwała_355.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:23:00 | Data modyfikacji: 2018-02-28 13:23:17.
Uchwała nr XXXVII/354/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2018 rok
 uchwała 354.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:21:45.
Uchwala nr XXXVII/353/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie aktualizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Gorzyce na lata 2016-2020
 uchwała_353.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:18:57 | Data modyfikacji: 2018-02-28 13:19:28.
Uchwała nr XXXVIII/352/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w
2018 roku"
 uchwała 352.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:16:03.
Uchwała Nr XXXVI/351/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji
Rady Gminy Gorzyce
 uchwała 351.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:24:53.
Uchwała Nr XXXVI/350/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce
 uchwała_350.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:13:43.
Uchwała Nr XXXVI/349/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Turza Śl.
 uchwała 349.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:11:28.
Uchwała Nr XXXVI/348/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Turza Śl.
 uchwała 348.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:10:29.
Uchwała Nr XXXVI/347/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany nazwy ul. 27 Marca w Turzy Śl.
 uchwała 347.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:09:38.
Uchwała Nr XXXVI/346/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany nazwy ulicy 7 kwietnia w Gorzycach
 uchwała 346.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:08:42.
Uchwała Nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust.
3 Karty Nauczyciela
 uchwała 345.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:07:38.
Uchwała Nr XXXVI/344/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach i szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce
 uchwała 344.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:06:44.
Uchwała Nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gorzyce
 uchwała 343.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:04:47.
Uchwała Nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała_342.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:01:45.
Uchwała Nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w
2018 roku pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu
administrowania drogami
 uchwała 341.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:59:07.
Uchwała Nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2018-2024
 uchwała_340.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:57:32 | Data modyfikacji: 2018-01-30 11:58:00.
Uchwała Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2018 rok
 uchwała 339.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:56:41.
Uchwała Nr XXXVI/338/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce
na lata 2018-2022"
 uchwała 338.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:54:40.
Uchwała Nr XXXVI/337/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwała 337.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:53:11.
Uchwała Nr XXXVI/336/18 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków
 uchwała 336.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:51:54.
Uchwała nr XXXV/335/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/310/17 z dnia 7
grudnia 2017 r. Rady Gminy Gorzyce w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwała 335.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:24:17.
Uchwała nr XXXV/334/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Rogów
 uchwała 334.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:22:40.
Uchwała nr XXXV/333/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Turza Śl.
 uchwała 333.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:21:43.
Uchwała nr XXXV/332/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Gorzyczki
 uchwała 332.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:20:28.
Uchwała nr XXXV/331/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Gorzyczki
 uchwała 331.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:19:26.
Uchwała nr XXXV/330/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Gorzyczki
 uchwała 330.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:18:04.
Uchwała nr XXXV/329/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Gorzyczki
 uchwała 329.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:16:54.
Uchwała nr XXXV/328/17 RAdy Gminy Gorzyce w
sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na
2017 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego
 uchwała 328.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:15:56.
Uchwała nr XXXV/327/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017-2023
 uchwała_327.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:15:09 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:27:57.
Uchwała nr XXXV/326/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 rok
 uchwała 326.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:13:26.
Uchwała nr XXXV/325/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok
 uchwała 325.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:43:15.
Uchwała nr XXXV/324/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu
Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
 uchwała 324.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:42:16.
Uchwała nr XXXV/323/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu
Jastrzębie - Zdrój na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla
uczniów Kościoła Zielonoświątkowego
 uchwała 323.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:41:14.
Uchwała nr XXXV/322/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu
Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Zielonoświątkowego
 uchwała 322.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:40:03.
Uchwała nr XXXV/321/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji miastu
Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
 uchwała 321.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:35:58.
Uchwała nr XXXV/320/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji celowej na
finansowanie inwestycji, realizowanej przez
zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki
Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
 uchwała 320.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:35:00.
Uchwała nr XXXV/319/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2018 rok oraz
określenia szczegółowych zasad udzielania i
rozliczania dotacji
 uchwała 319.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:34:01.
Uchwała nr XXXV/318/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu
długoterminowego
 uchwała 318.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:25:56.
Uchwała nr XXXV/317/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na realizację zadania pn. "Wdrożenie
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce,
na lata 2016-2020, w zakresie wymiany źródeł
ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w
2018 roku"
 uchwała 317.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:24:45.
Uchwała nr XXXV/316/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego
 uchwała 316.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:23:30.
Uchwała nr XXXV/315/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzislawskiemu na realizację zadań z
zakresu nadzoru budowlanego
 uchwała 315.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:22:17.
Uchwała nr XXXV/314/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej
 uchwała 314.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:21:11.
Uchwała Nr XXXV/313/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z
zakresu administrowania drogami
 uchwała_313.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:20:01 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:29:13.
Uchwała Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gorzyce na lata 2018-2024
 uchwała_312.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:15:07 | Data modyfikacji: 2017-12-28 12:15:43.
Uchwała nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok
 uchwała 311.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:13:08.
Uchwała nr XXXIV/310/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwała 310.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-12 12:48:52.
Uchwała nr XXXIII/309/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 2
im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach
 uchwała 309.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:41:00.
Uchwała nr XXXIII/308/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których Gmina Gorzyce
jest organem prowadzącym oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
 uchwała 308.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:40:10.
Uchwała nr XXXIII/307/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce
na lata 2018-2022"
 uchwała 307.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:38:11.
Uchwała nr XXXIII/306/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/16 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie
udzielenia w latach 2016-2019 pomocy finansowej
Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i
Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
 uchwała 306.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:37:17.
Uchwała nr XXXIII/305/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017-2023
 uchwała_305.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:35:47 | Data modyfikacji: 2017-12-05 13:36:15.
Uchwała nr XXXIII/304/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 rok
 uchwała 304.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:34:54.
Uchwała nr XXXIII/303/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/16 z dnia 31
marca 2016 roku Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy
Gorzyce
 uchwała_303.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:34:01.
Uchwała nr XXXIII/302/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości stawek opłaty
targowej na 2018 rok, obowiązujących na terenie
Gminy Gorzyce oraz zasad jej ustalania i poboru
 uchwała_302.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:32:15.
Uchwała nr XXX/301/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2018
rok
 uchwała 301.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:30:07 | Data modyfikacji: 2017-12-14 13:10:29.
Uchwała nr XXXIII/300/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2018 rok oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych
 uchwała 300.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:28:56.
Uchwała nr XXXIII/299/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/312/06 Rady
Gminy Gorzyce z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawki podatku od
nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci
kanalizacyjnych na 2007 rok i lata następne
 uchwała 299.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:27:55.
Uchwała nr XXXII/298/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Uchwały określającej
szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 uchwała 298.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-07 08:20:30.
Uchwała nr XXXII/297/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 297.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-07 08:19:36.
Uchwała nr XXXII/296/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.
"Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach
 uchwała 296.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:49:37.
Uchwała nrXXXII/295/17 w sprawie udzielenia
dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie
koszów zatrudnienia związanego z nauczaniem
religii dla uczniów Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
 uchwała 295.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:48:30.
Uchwała nr XXXII/294/17 w sprawie udzielenia w
2017 roku dotacji Miastu Wodzisław Śląski na
pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z
nauczaniem religii dla uczniów Kościoła
Zielonoświątkowego
 uchwała 294.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:46:44.
Uchwała nr XXXII/293/17 w sprawie udzielenia w
2017 roku dotacji Miastu Rybnik na pokrycie
kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem
religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego
 uchwała 293.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:44:54.
Uchwała nr XXXII/292/17 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Gorzyce z
organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
 uchwała 292.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:43:36.
Uchwała nr XXXII/291/17 w sprawie przekazania w
2017 roku środków finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyny
pralniczej oraz urządzenia do suszenia ubrań
specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
 uchwała 291.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:41:24.
Uchwała nr XXXII/290/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na
lata 2017-2023
 uchwała 290.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:36:09 | Data modyfikacji: 2017-11-02 11:42:21.
Uchwała nr XXXII/289/17 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2017 r.
 uchwała 289.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:34:30.
Uchwała nr XXXI/288/17 w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat,
nie dłużej niż do 10 lat
 uchwała 288.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:31:50.
Uchwała nr XXXI/287/17 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Gorzyce do podpisania Porozumienia o
współpracy w ramach projektu "Udostępnienie
Olzy i Odry" przeznaczonego do realizacji ze
środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska -
Polska 2014-2020
 uchwała 287.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:30:52.
Uchwała nr XXXI/286/17 w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu
 uchwała 286.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:27:17.
Uchwała nr XXXI/285/17 w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 285.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:26:13.
Uchwała nr XXXI/284/17 w sprawie uchylenia
uchwały nr VIII/69/99 z dnia 23 września 1999 r.
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli
podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych
 uchwała 284.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:25:20.
Uchwała nr XXXI/283/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXII/181/16 Rady Giny Gorzyce z dnia 27
października 2016 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i
organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy
Gorzyc
 uchwała 283.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:24:18.
Uchwała nr XXXI/282/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w
Turzy Śl., w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śl.
 uchwała 282.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:20:00.
Uchwala nr XXXI/281/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Rogowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Rogowie
 uchwała 281.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:19:04.
Uchwała nr XXXI/280/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola
Miarki w Olzie
 uchwała 280.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:18:14.
Uchwała nr XXXI/279/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w
Gorzyczkach wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja
Reja w Gorzyczkach
 uchwała 279.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:17:18.
Uchwała nr XXXI/278/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Woźniaka w
Czyżowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach
 uchwała 278.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:16:31.
Uchwała nr XXXI/277/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w
Bluszczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie
 uchwała 277.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:15:40.
Uchwała nr XXXI/276/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. "Marcela" Józefa Kolorza
w Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach
 uchwała_276.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:14:05.
Uchwała nr XXXI/275/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w
Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr
1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach
 uchwała 275.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:11:35.
Uchwała nr XXXI/274/17 w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad niepublicznymi żłobkami i klubami
dziecięcymi
 uchwała 274.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:10:31.
- Uchwała nr XXXI/273/17 w sprawie Statutu Gminy
Gorzyce
 uchwała 273.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:00:40.
- Uchwała nr XXXI/272/17 w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom
organizacyjnym
 uchwała 272.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 13:57:37.
- Uchwała nr XXXI/271/17 w sprawie przekazania w
2017 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji, Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w
Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem dla
Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w
Rogowie
 uchwała 271.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 13:56:11.
- Uchwała nr XXXI/270/17 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na
realizację powiatowych przewozów pasażerskich o
charakterze użyteczności publicznej
 uchwała 270.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 13:54:19.
- Uchwała nr XXXI/269/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na
lata 2017-2023
 uchwała 269.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 13:52:50 | Data modyfikacji: 2017-10-02 13:53:07.
- Uchwała nr XXXI/268/17 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2017 rok
 uchwała 268.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 13:51:54.
Uchwała nr XXX/267/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/16 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Gorzyce
 uchwała 267.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:06:10.
Uchwała nr XXX/266/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego
 uchwała 266.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:05:01.
Uchwała nr XXX/265/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/243/17 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela
 uchwała 265.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:02:11.
Uchwała nr XXX/264/17 Rady Gminy Gorzce w sprawie
zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze
środków budżetu Gminy Gorzyce na wymianę
źródeł ciepła oraz montaż instalacji
źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Gorzyce na lata 2017-2020
 uchwała 264.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:01:09.
Uchwała nr XXX/263/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"
 uchwała 263.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:00:08.
Uchwała nr XXX/262/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację zadania pn.:
"Poszerzenie parkingu przy budynku Ośrodka
Zdrowia w Gorzycach"
 uchwała 262.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:59:10.
Uchwała nr XXX/261/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023
 uchwała 261.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:58:43 | Data modyfikacji: 2017-07-17 07:37:03.
Uchwała nr XXX/260/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 rok
 uchwała 260.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:20:55.
Uchwała nr XXX/259/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Gorzyce za 2016 rok
 uchwała 259.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:19:40.
Uchwała nr XXX/258/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Gorzyce za 2016 rok
 uchwała 258.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:13:19.
Uchwała nr XXIX/257/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Rogów
 uchwała 257.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:07:41.
Uchwała nr XXIX/256/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały nr XIX/159/16 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
 uchwała 256.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:06:30.
Uchwała nr XXIX/255/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwała 255.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:05:37.
Uchwała nr XXIX/254/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 254.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:04:31.
Uchwała nr XXIX/253/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017-2023
 uchwała 253.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:03:59 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:17:41.
Uchwała nr XXIX/252/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 rok
 uchwała 252.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:02:44.
Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 251.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-05-04 16:00:35 | Data modyfikacji: 2017-05-05 11:36:31.
Uchwała nr XXVIII/250/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie
przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Gorzyce
 uchwała 250.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:48:23.
Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/16 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku, w sprawie
zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, na realizację zadania pn. "Wdrożenie
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce
na lata 2016-2020, w zakresie wymiany źródeł
ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w
2017 roku"
 uchwała 249.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:46:52.
Uchwała nr XXVIII/248/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017-2023
 uchwała 248.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:45:17 | Data modyfikacji: 2017-05-04 15:45:41.
Uchwała nr XXVIII/247/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 rok
 uchwała 247.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:44:26.
Uchwała nr XXVIII/246/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024"
 uchwała 246.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:17:50.
Uchwała nr XXVII/245/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorzyce"
 uchwała 245.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:46:37.
Uchwała nr XXVII/244/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały nr XX/167/16 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji dla osób fizycznych ze
środków budżetu Gminy Gorzyce na wymianę
źródeł ciepła oraz montaż instalacji
źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Gorzyce na lata 2017-2020
 uchwała 244.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:45:17.
Uchwała nr XXVII/243/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę
Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela
 uchwała 243.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:46:07.
Uchwała nr XXVII/242/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach i szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce
 uchwała 242.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:44:02.
Uchwała nr XXVII/241/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie dostosowania sieci publicznych szkół
podstawowych i klas dotychczasowych publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gorzyce do
nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 uchwała 241.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:42:24.
Uchwała nr XXVII/240/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia regulaminu udzielania
stypendiów Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych
uczniów
 uchwała 240.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:41:23.
Uchwała nr XXVII/239/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Gorzyce"
 uchwała 239.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:40:03.
Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie uchylenia uchwały nr XIII/91/07 Rady
Gminy Gorzyce z nia 22 listopada 2007 r. w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów Gminy Gorzyce
 uchwała 238.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:38:45.
Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gorzyce
 uchwała 237.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:31:15 | Data modyfikacji: 2017-03-31 08:28:11.
Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których Gmina Gorzyce
jest organem prowadzącym oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
 uchwała 236.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:28:16.
Uchwała nr XXVII/235/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017 -2023
 uchwała 235.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:26:48.
Uchwała nr XXVII/234/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 rok
 uchwała 234.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:25:09.
Uchwała nr XXVI/233/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie
wystąpienia z apelem o zmniejszenie obciążeń
cen gazu i oleju opałowego, np. poprzez
obniżenie akcyzy i VAT- u oraz wsparcie
właścicieli nieruchomości mieszkalnych ze
środków budżetu państwa, celem realizacji
przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 uchwała 233.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:02:42.
Uchwała nr XXVI/232/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w
2017 roku"
 uchwała 232.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:00:49.
Uchwała nr XXVI/231/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu
kandydatów zamieszkałych poza obwodem do
publicznej szkół podstawowej prowadzonej przez
Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 uchwała 231.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-02 09:56:27.
Uchwała nr XXVI/230/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których Gmina Gorzyce
jest organem prowadzącym oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
 uchwała 230.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-02 09:55:22.
Uchwała nr XXVI/229/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017-2023
 uchwała 229.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-02 09:54:12.
Uchwała nr XXVI/228/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 r.
 uchwała 228.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2017-03-02 09:53:03.
Uchwała nr XXV/227/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Gorzyce do nowego ustroju szkolnego
 Uchwała 227.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 14:04:32.
Uchwała nr XXV/226/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gorzyce
 Uchwała 226.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:58:14.
Uchwała nr XXV/225/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu
kandydatów zamieszkałych poza obwodem do
publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez
Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 Uchwała 225.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:56:24.
Uchwała nr XXV/224/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których Gmina Gorzyce
jest organem prowadzącym oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów
 Uchwała 224.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:53:27.
Uchwała nr XXV/223/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/205/16 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku, w sprawie
udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Gminie
Lubomia na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego
 Uchwała 223.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:50:07.
Uchwała nr XXV/222/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2017-2023
 Uchwała 222.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:45:54.
Uchwała nr XXV/221/17 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2017 rok
 Uchwała 221.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:52:27.
Uchwała nr XXIV/220/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania statutu samorządowej instytucji
kultury pn. "Gminne Centrum Kultury w Gorzycach"
 uchwała 220.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:48:41.
Uchwała nr XXIV/219/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na
2016 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego
 uchwała 219.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:46:34.
Uchwała nr XXIV/218/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2023
 uchwała 218.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:45:34.
Uchwała nr XXIV/217/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 217.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:43:34.
Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie uchylenia Uchwały nr XV/112/15 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
zaciągnięcia w latach 2016-2017 pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zadania
dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich pn. "Przebudowa ul. Granicznej
w Turzy Śl."
 uchwała 216.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:42:40.
Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/172/16 Rady
Gminy Gorzyce z dnia 29.09.2016 r. w sprawie
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie
Lubomia na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego
 uchwała 215.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:38:53.
Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020
 uchwała 214.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:36:49.
Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gorzycach na 2017 rok
 uchwała 213.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:35:51.
Uchwała nr XXIV/212/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji miastu
Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
 uchwała 212.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:34:56.
Uchwała nr XXIV/211/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji miastu
Wodzisław Śl. na pokrycie koszów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Zielonoświątkowego
 uchwała 211.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:33:43.
Uchwała nr XXIV/210/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji miastu
Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Ewangelicko - Augsburskiego
 uchwała 210.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:31:57.
Uchwała nr XXIV/209/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji celowej na
finansowanie inwestycji realizowanej przez zakład
budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i
Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
 uchwała 209.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:29:16.
Uchwała nr XXIV/208/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w
Gorzycach na 2017 rok oraz określenia
szczegółowych zasad udzielania i rozliczania
dotacji
 uchwała 208.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:28:00.
Uchwała nr XXIV/207/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu
długoterminowego
 uchwała 207.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:26:53.
Uchwała nr XXIV/206/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, na realizację zadania pn. "Wdrożenie
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce,
na lata 2016-2020, w zakresie wymiany źródeł
ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w
2017 roku"
 uchwała 206.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:25:51.
Uchwała nr XXIV/205/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej
Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego
 uchwała 205.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:24:33.
Uchwała nr XXIV/204/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej
 uchwała 204.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:22:25.
Uchwała nr XXIV/203/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z
zakresu administrowania drogami
 uchwała 203.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:21:03.
Uchwała nr XXIV/202/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gorzyce na lata 2017-2023
 uchwała 202.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:20:00.
Uchwała nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok
 uchwała 201.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:16:55.
Uchwała nr XXIII/200/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi
Finansowej w Gorzycach
 uchwała 200.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:01:41.
Uchwała nr XXIII/199/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia dotacji miastu Rybnik na
pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z
nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego
 uchwała 199.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:00:28.
Uchwała nr XXIII/198/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia dotacji miastu Wodzisław Śl.
na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z
nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego
 uchwała 198.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:59:03.
Uchwała nr XXIII/197/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia dotacji miastu Wodzisław Śl.
na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z
nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko -
Augsburskiego
 uchwała 197.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:58:01.
Uchwała nr XXIII/196/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości stawek opłaty
targowej na 2017 rok, obowiązującej na terenie
Gminy Gorzyce oraz zasad jej ustalania i poboru
 uchwała 196.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:57:02.
Uchwała nr XXIII/195/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2017
rok
 uchwała 195.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:56:01.
Uchwała nr XXIII/194/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2017 rok oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych
 uchwała 194.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:55:01.
Uchwała nr XXIII/193/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2023
 uchwała 193.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:53:56.
Uchwała nr XXIII/192/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 192.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:39:45.
Uchwała nr XXIII/191/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorzyce
 uchwała 191.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:35:40 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:38:32.
Uchwała nr XXIII/190/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 190.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:34:36 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:36:17.
Uchwała nr XXII/189/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy działek gruntowych na okres
10 lat
 uchwala 189.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:52:34.
Uchwała nr XXII/188/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze publicznej
położonej w miejscowości Rogów
 uchwała 188.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:50:48.
Uchwała nr XXII/187/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej
"Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci
Niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce na lata
2017-2021"
 uchwała 187.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:49:47.
Uchwała nr XXII/186/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Gorzyce z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017
 uchwała 186.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:46:16.
Uchwała nr XXII/185/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania statutu samorządowej instytucji
kultury pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury w
Gorzycach"
 uchwała 185.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:45:21.
Uchwała nr XXII/184/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie połączenia samorządowych instytucji
kultury w jedną samorządową instytucję kultury
pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury w Gorzycach"
 uchwała 184.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:44:23.
Uchwała nr XXII/183/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi
Finansowej w Gorzycach
 uchwała 183.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:42:54 | Data modyfikacji: 2016-11-02 12:43:28.
Uchwała nr XXII/182/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie uchylenia Statutu Gminnego Zespołu
Obsługi Finansowej w Gorzycach
 uchwała 182.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:34:53.
Uchwała nr XXII/181/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej,
administracyjnej, i organizacyjnej dla jednostek
organizacyjnych Gminy Gorzyce
 uchwała 181.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:33:57.
Uchwała nr XXII/180/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2023
 uchwała 180.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:32:58.
Uchwała nr XXII/179/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 179.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:31:57.
uchwała nr XXI/178/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/245/05 Rady
Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi
Finansowej w Gorzycach do załatwienia spraw i
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
 uchwała 178.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:35:21.
uchwałanr XXI/177/16 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i
wyróżnień dla zawodników, trenerów za
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej
 uchwała 177.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:33:43 | Data modyfikacji: 2016-10-12 15:34:12.
uchwała nr XXI/176/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie aktualizacji "Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce"
 uchwała 176.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:32:57 | Data modyfikacji: 2016-11-07 07:54:52.
Uchwała nr XXI/175/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Gorzyce
 uchwała 175.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:32:01.
uchwała nr XXI/174/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany "Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce
na lata 2013-2017
 uchwała 174.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:31:00.
uchwała nr XXI/173/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w
2016 r. pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej
 uchwała 173.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:30:00.
uchwała nr XXI/172/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej
Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego
 uchwała 172.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:28:59.
uchwała nr XXI/171/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Lubomia o
utworzeniu wspólnej straży gminnej
 uchwała 171.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:27:55.
Uchwała nr XXI/170/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2023
 uchwała 170.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:26:37.
uchwała nr XXI/169/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 169.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:23:42.
uchwała nr XX/168/16 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zamiaru połączenia samorządowych instytucji
kultury, tj. Wiejskiego Domu Kultury w
Czyżowicach, Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
i Wiejskiego Domu Kultury w Olzie w jedną
samorządową instytucję kultury pod nazwą"
"Gminne Centrum Kultury w Gorzycach"
 Uchwała 168.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:40:56.
Uchwała nr XX/167/16 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze
środków budżetu Gminy Gorzyce na wymianę
źródeł ciepła oraz montaż instalacji
źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Gorzyce na lata 2017-2020
 Uchwała 167.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:38:19.
uchwała nr XX/166/16 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
na terenie Gminy Gorzyce na lata 2016-2020
 Uchwała 166.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:36:25 | Data modyfikacji: 2016-07-05 10:36:59.
uchwała nr XX/165/16 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gorzyce na lata 2016-2023
 Uchwała 165.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:35:19.
uchwała nr XX/164/16 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2016
rok
 Uchwała 164.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:34:26.
uchwała nr XX/163/16 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z
tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2015
rok
 uchwała 163.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:33:38.
- uchwała nr XX/162/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Gorzyce za 2015 rok
 uchwała 162.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:29:33 | Data modyfikacji: 2016-07-05 10:32:36.
uchwała nr XIX/161/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania imienia Gimnazjum w Gorzycach
 uchwała 161.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 15:00:12.
uchwała nr XIX/160/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazwy drodze publicznej
położonej w miejscowości Gorzyce
 uchwała 160.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:59:17.
uchwała nr XIX/159/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków
 uchwała 159.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:57:36.
uchwała nr XIX/158/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie miany uchwały w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze
 uchwała 158.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:56:26.
uchwała nr XIX/157/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w
Gorzycach na 2016 rok oraz określenia
szczegółowych zasad udzielania i rozliczania
dotacji
 uchwała 157.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:53:51.
uchwała nr XIX/156/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji celowej na
finansowanie inwestycji, realizowanej przez
zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki
Sportu i Rekreacji "NAUTIA" w Gorzycach
 uchwała 156.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:52:35.
uchwała nr XIX/155/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji dla
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 uchwała 155.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:50:47.
uchwała nr XIX/154/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 154.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:49:46.
uchwała nr XVIII/153/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie poparcia działań mających na celu
utworzenie Śląskiego Instytutu Onkologii
 uchwała 153.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:26:00.
uchwała nr XVIII/152/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny
 uchwała 152.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:24:57.
uchwała nr XVIII/151/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie wydania opinii do treści zweryfikowanej
propozycji planu aglomeracji Wodzisław Śląski
 uchwała 151.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:24:01.
uchwała nr XVIII/150/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/324/09 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, zaciągniętej przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na
realizację projektu "Ochrona Wód Dorzecza
Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków
Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim"
 uhwała 150.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:22:23.
uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/325/09 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty
kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu
"Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni
oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu
Śląskim"
 uchwała 149.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:21:13.
uchwała nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w latach 2016-2019 pomocy
finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów
i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
 uchwała 148.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:20:18.
uchwała nr XVIII/147/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2023
 uchwała 147.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:19:19.
uchwała nr XVIII/146/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 146.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:18:13.
uchwała nr XVII/145/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin
wielodzietnych z terenu Gminy Gorzyce
 uchwała 145.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:29:26.
uchwała nr XVII/144/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Rady Gminy Gorzyce
 uchwała 144.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:27:52.
uchwała nr XVII/143/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie poparcia Apelu do Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie podjęcia działań
mających na celu zwiększenie wartości kontraktu
dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 uchwała 143.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:27:01.
uchwała nr XVII/142/26 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2023
 uchwała 142.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:26:17.
uchwała nr XVII/141/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 141.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:21:15 | Data modyfikacji: 2016-04-05 14:25:42.
uchwała nr XVII/140/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania nazw drodze położonej w
miejscowości Turza Śl
 uchwała 140.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:20:29 | Data modyfikacji: 2016-04-05 14:24:35.
uchwała nr XVII/139/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w
2016 r."
 uchwała 139.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:19:40 | Data modyfikacji: 2016-04-05 14:24:07.
uchwała nr XVII/138/16 Rady Gminy Gorzyce
sprawie ustalenia zasad poboru opłaty targowej
 uchwała 138.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:18:51 | Data modyfikacji: 2016-04-05 14:23:09.
uchwała nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy
Gorzyce
 uchwała 137.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-04-05 13:55:33.
uchwała nr XVI/136/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
ze słupów oświetleniowych stanowiących
własność Gminy Gorzyce
 uchwała 136.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:51:25.
uchwała nr XVI/135/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2023
 uchwała 135.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:50:37.
uchwała nr XVI/134/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2016 rok
 uchwała 134.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:49:47.
uchwała nr XVI/133/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w
Rogowie
 uchwała 133.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:49:00.
uchwała nr XVI/132/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia programu dla rodzin
wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie
Gorzyce"
 uchwała 132.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:47:56.
uchwała nr XVI/131/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2016 – 2018
 uchwała 131.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:46:26.
uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Gorzyce na lata 2016-2020
 uchwała 130.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:43:59 | Data modyfikacji: 2016-03-09 11:44:44.
uchwała nr XV/129/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach
 uchwała 129.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:13:39.
uchwała nr XV/128/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum w Gorzycach
 uchwała 128.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:11:16.
uchwała nr XV/127/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu
kandydatów zamieszkałych poza obwodem do
publicznej szkoły podstawowej lub publicznego
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
 uchwała 127.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:10:31.
uchwała nr XV/126/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 rok
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
 uchwała 126.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:09:44.
uchwała nr XV/125/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gorzyce na lata 2015-2022
 uchwała 125.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:08:59.
uchwała nr XV/124/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015
rok
 uchwała 124.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:08:18.
uchwała nr XV/123/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 uchwała 123.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:07:33.
uchwała nr XV/122/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2016 roku dotacji Miastu Rybnik na
pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z
nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego
 uchwała 122.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:06:50.
uchwała nr XV/121/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2016 roku dotacji Miastu Wodzisław
Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła
Zielonoświątkowego
 uchwała 121.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:01:31.
uchwała nr XV/120/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2016 roku dotacji Miastu Wodzisław
Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
 uchwała 120.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:59:23.
uchwała nr XV/119/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
przekazania w 2016 roku środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej w
Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu radiowozów dla Komisariatu Policji w
Gorzycach oraz Komendy Powiatowej Policji w
Wodzisławiu Śl.
 uchwała 119.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:58:26.
uchwała nr XV/118/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2016 roku dotacji celowej na
finansowanie inwestycji, realizowanej przez
zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki,
Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach
 uchwała 118.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:57:39.
uchwała nr XV/117/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w
Gorzycach, na 2016 rok oraz określenia
szczegółowych zasad udzielania i rozliczania
dotacji
 uchwała 117.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:56:46.
uchwała nr XV/116/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej
 uchwała 116.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:56:02.
uchwała nr XV/115/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu
administrowania drogami
 uchwała 115.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:53:18.
uchwała nr XV/114/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu
nadzoru budowlanego
 uchwała 114.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:50:45.
uchwała nr XV/113/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zaciągnięcia w 2016 roku kredytu
długoterminowego
 uchwała 113.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:49:58.
uchwała nr XV/112/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zadania
dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, pn. "Przebudowa ul.
Granicznej w Turzy Śl".
 uchwała 112.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:49:09.
uchwała nr XV/111/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na
lata 2016-2023
 uchwała 111.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:48:19.
uchwała nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok
 uchwała 110.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:47:14.
Uchwała nr XIV/109/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w
Turzy Śl.
 uchwała 109.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:47:10.
Uchwała nr XIV/108/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji Miastu
Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Zielonoświątkowego
 uchwała 108.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:46:13.
Uchwała nr XIV/107/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji Miastu
Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
 uchwała 107.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:45:10.
Uchwała nr XIV/106/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji Miastu
Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
 uchwała 106.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:44:17.
Uchwała nr XIV/105/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w
Gorzycach oraz określenia szczegółowych zasad
udzielania i rozliczania dotacji
 uchwała 105.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:43:31.
Uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2015-2022
 uchwała 104.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:42:16.
Uchwała nr XIV/103/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2015 r
 uchwała 103.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:41:19.
Uchwała nr XIV/102/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2016
rok, obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce
oraz zasad jej ustalania i poboru
 uchwala 102.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:39:21.
Uchwała nr XIV/101/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od
posiadania psa na 2016 rok oraz zasad poboru i
terminu płatności tej opłaty
 uchwała 101.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:38:27.
Uchwała nr XIV/100/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2016 r.
 uchwała 100.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:37:26.
Uchwała nr XIV/99/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2016 r. oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych
 uchwała 99.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:36:18.
Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2015 r. dotacji celowej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Śl.
 uchwała 98.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:44:02.
Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2015 r. dotacji celowej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach
 uchwała 97.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:43:14.
Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie udzielenia w 2015 r. dotacji celowej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Uchylsku
 uchwała 96.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:42:28.
Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2015-2022
 uchwała 95.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:41:42.
Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2015 r.
 uchwała 94.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:40:18.
Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Gorzyce z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016
 uchwała 93.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:38:21.
Uchwała nr XIII/92/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję
2016-2019
 uchwała 92.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:28:02 | Data modyfikacji: 2015-11-04 10:33:18.
Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Gorzyce Panu Alojzemu Błędowskiemu
 uchwała 91.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:15:36.
Uchwała nr XIII/90/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Gorzyce prof. Franciszkowi Połomskiemu
 uchwała 90.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:05:22.
Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Gorzyce
 uchwała 89.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:18:19.
Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż
wartość rynkowa
 uchwała 88.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:17:13.
Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
udzielenia w 2015 r. dotacji celowej Ochtoniczej
Straży Pożarnej w Uchylsku
 uchwała 87.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:16:02.
Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2015 r.
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na
realizację powiatowych przewozów pasażerskich
o charakterze użyteczności publicznej
 uchwała 86.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:14:58.
Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Gorzyce w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2015-2022
 uchwała 85.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:04:42.
Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015
r.
 uchwała 84.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 10:57:21 | Data modyfikacji: 2015-10-05 11:02:03.
Uchwała nr XI/83/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji dla
Gminy Gorzyce”
 uchwała 83.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-08-14 09:52:34.
Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w
związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
 Uchwała 82.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-08-14 09:51:23.
Uchwała nr XI/81/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gorzyce na lata 2015-2022
 Uchwała 81.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-08-14 09:50:30.
Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015
r.
 Uchwała 80.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-08-14 09:49:09.
Uchwała nr X/79/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania w związku z ogólnokrajowym
referendum, zarządzonym na dzień 6 września
2015 r.
 uchwała 79.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:23:37.
Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników.
 uchwała 78.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:22:54.
Uchwała nr X/77/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie określenia warunków i
trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na
terenie Gminy Gorzyce
 uchwała 77.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:22:12.
Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw
lokalnych
 uchwała 76.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:21:44.
Uchwała nr X/75/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
III/12/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia
2014 roku, w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na
realizację zadań z zakresu administrowania
drogami
 uchwała 75.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:19:13.
Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bełsznicy
 uchwała 74.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:18:27.
Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 -
2022
 uchwała 73.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:17:40.
Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok
 uchwała 72.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:16:21.
Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie ustalenia zasad poboru
opłaty targowej
 uchwała 71.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:15:24.
Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właściciela
zamieszkałej nieruchomości
 uchwała 70.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:14:45.
Uchwała nr X/69/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 uchwała 69.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:12:43.
Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
 uchwała 68.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:10:09.
Uchwała nr X/67/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego
zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach
 uchwała 67.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:08:45.
Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorzyce.
 uchwała 66.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:07:56 | Data modyfikacji: 2015-06-26 08:48:38.
Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Gorzyce za 2014 rok.
 uchwała 65.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 15:05:25.
Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2014 rok
 uchwała 64.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:55:52.
Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gorzycach, za 2014 rok,
 uchwała 63.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:53:37.
Uchwała nr X/62/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za
2014 rok
 uchwała 62.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:12:27.
Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Wiejskiego Domu Kultury w
Czyżowicach, za 2014 rok
 uchwała 61.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:06:15.
Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach,
za 2014 rok
 uchwała 60.pdf

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:04:19.
Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
28.05.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i
Zdrowia Rady Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 59.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:30:59.
Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
28.05.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 –
2022.
 Uchwała nr 58.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:29:41.
Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
28.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok.
 Uchwała nr 57.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:28:25.
Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
28.05.2015 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
działek gruntowych położonych w Olzie i Odrze.
 Uchwała nr 56.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:27:26.
Uchwała nr VII/55/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
27.04.2015 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
 Uchwała nr 55.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-05-06 10:03:09.
Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
27.04.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gorzyce.
 Uchwała nr 54.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-05-06 10:00:27.
Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
27.04.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gorzyce w 2015 roku".
 Uchwała nr 53.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-05-06 09:58:42.
Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
27.04.2015 r. w sprawie przekazania w 2015 roku
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
Komendy Wojewódzkiej w Katowicach,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
radiowozów dla Komisariatu Policji w Rogowie.
 Uchwała nr 52.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-05-06 09:56:46.
Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
30.03.2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czyżowicach.
 uchwała nr 51.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:43:24.
Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
30.03.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 roku.
 Uchwała nr 50.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:42:12.
Uchwała nr VI/49/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
30.03.2015 r. w sprawie nadania imienia
Przedszkolu Publicznemu w Gorzycach.
 Uchwała nr 49.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:41:01.
Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
30.03.2015 r. w sprawie nadania imienia
Przedszkolu Publicznemu w Olzie.
 Uchwała nr 48.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:39:45.
Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
30.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XLI/350/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2014
r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
dodatkowe w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Gorzyce.
 Uchwała nr 47.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:38:13.
Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
30.03.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 –
2022.
 Uchwała nr 46.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:36:50.
Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
30.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok.
 Uchwała nr 45.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:30:09.
Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie określenia wysokości
diet oraz zasad ich wypłacania sołtysom Gminy
Gorzyce.
 Uchwała nr 44.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:07:18.
Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla
których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym
oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów.
 Uchwała nr 43.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:06:19.
Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gorzyce na 2015 rok”.
 Uchwała nr 42.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:05:34.
Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
 Uchwała nr 41.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:04:48.
Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 40.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:03:46.
Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XLV/382/14 z dnia 30 października 2014 r. w
sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy.
 Uchwała nr 39.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:18:10.
Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czyżowicach.
 Uchwała nr 38.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:17:12.
Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 –
2022.
 Uchwała nr 37.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:16:09.
Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok.
 Uchwała nr 36.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:14:53.
Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
23.02.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Gorzyce”.
 Uchwała nr 35.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:12:43 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:13:12.
Uchwała nr IV/34/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany uchwały w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 34.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:45:59.
Uchwała nr IV/33/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
poparcia Uchwały Nr LXI/557/2014 Rady Powiatu w
Tarnowskich Górach w sprawie poparcia starań
Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara.
 Uchwała nr 33.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:45:06.
Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gorzyce w
Międzygminnym Związku Wodociagów i Kanalizacji
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 Uchwała nr 32.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:44:24 | Data modyfikacji: 2015-01-26 16:47:44.
Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
określenia wysokości diet oraz zasad ich
wypłacania sołtysom Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 31.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:43:38.
Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
ustalenia zasad poboru opłaty targowej.
 Uchwała nr 30.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:43:01.
Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLV/385/14 Rady Gminy Gorzyce z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty od posiadania psa na
2015 rok oraz zasad poboru i terminu płatności
tej opłaty.
 Uchwała nr 29.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:42:29.
Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLV/383/14 Rady Gminy Gorzyce z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2015 rok oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych.
 Uchwała nr 28.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:41:53.
Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XVI/115/11 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.
 Uchwała nr 27.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:41:18.
Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gorzyce na lata 2015 - 2022.
 Uchwała nr 26.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:40:38.
Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Gorzyce w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015
rok.
 Uchwała nr 25.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:40:03.
Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie określenia kierunków
działania Wójta Gminy Gorzyce na okres kadencji
2014-2018.
 Uchwała nr 24.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:29:02.
Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie ustalenia w budżecie
Gminy Gorzyce na 2014 rok wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 Uchwała nr 23.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:24:46.
Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 –
2020.
 Uchwała nr 22.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:21:11 | Data modyfikacji: 2015-01-02 12:21:52.
Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gorzyce na 2014 rok.
 Uchwała nr 21.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:16:02 | Data modyfikacji: 2015-01-02 12:16:45.
Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 –
2016.
 Uchwała nr 20.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:15:24.
Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015.
 Uchwała nr 19.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:14:42.
Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji Miastu Wodzisław Śl. na pokrycie
kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem
religii Kościoła Zielonoświątkowego.
 Uchwała nr 18.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:13:46.
Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji Miastu Wodzisław Śl. na pokrycie
kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem
religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 Uchwała nr 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:13:11.
Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 Uchwała nr 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:12:12.
Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bełsznicy.
 Uchwała nr 15.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:10:57.
Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czyżowicach.
 Uchwała nr 14.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:09:39.
Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach oraz
określenia szczegółowych zasad udzielania i
rozliczania dotacji.
 Uchwała nr 13.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:08:42.
Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na
realizację zadań z zakresu administrowania
drogami.
 Uchwała nr 12.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:06:35.
Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na
realizację powiatowych przewozów pasażerskich o
charakterze użyteczności publicznej.
 Uchwała nr 11.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:53:51.
Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2015
roku kredytu długoterminowego.
 Uchwała nr 10.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:52:43.
Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, na realizację zadania pn."Budowa
sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z
oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni
ścieków "Karkoszka".
 Uchwała nr 9.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:50:59.
Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, na realizację zadania pn
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie
Gorzyce, na lata 2013 – 2015”.
 Uchwała nr 8.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:49:54.
Uchwała nr III/7/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015-2022.
 Uchwała nr 7.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:48:55.
Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2014 r. w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na
2015 rok.
 Uchwała nr 6.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:47:51.
Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
08.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 5.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:43:20.
Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
08.12.2014 r. w sprawie powołania składów
osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 4.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:42:00.
Uchwała nr II/3/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
08.12.2014 r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 3.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:40:13.
Uchwała nr I/2/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
27.11.2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 2.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:36:31.
Uchwała nr I/1/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia
27.11.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Gorzyce.
 Uchwała nr 1.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:34:40.
Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:34:40
Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł