Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Wniosek

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:03:03 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:26:34.
Wniosek o wydanie zezwolnia na usunięcie drzew
lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Procedura uzyskania zezwolenia na usunięcie dla drzew rosnących na nieruchomościąch stonowiących własność osób fizycznych na cele nie zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczeniu o wywieszeniu informacji

 

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:08:57 | Data modyfikacji: 2016-09-07 09:55:19.
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie
Wójta Gminy Gorzyce na wywóz i transport
nieczystości ciekłych

firmy 17.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2016-10-19 10:08:53 | Data modyfikacji: 2017-04-03 09:14:02.
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Poz. 1800).

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Do wniosku zgłoszenia eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko dołącza się:

Dokumentację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Opłaty
1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3. Opłaty można dokonać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Gorzycach Nr konta - 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003 lub w Biurze Obsługi Interesanta (Parter, pok. nr 5)
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zgłoszenia.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA POZA AGLOMERACJĄ 2018.pdf

WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA W AGLOMERACJI2018.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:00:27 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:57:57.

Zobacz:
 Gospodarka odpadami komunalnymi .   Publicznie dostępny wykaz danych  .  Rejestr działalności regulowanej .  Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia .  Plan gospodarki niskoemisyjnej . 
Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:00:27
Data modyfikacji: 2018-05-24 12:57:57
Opublikowane przez: Anna Kocima