Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Oświadczenie.pdf

 Wniosek

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:03:03 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:26:34.
Wniosek o wydanie zezwolnia na usunięcie drzew
lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Procedura uzyskania zezwolenia na usunięcie dla drzew rosnących na nieruchomościąch stonowiących własność osób fizycznych na cele nie zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczeniu o wywieszeniu informacji

 

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:08:57 | Data modyfikacji: 2016-09-07 09:55:19.
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Do wniosku zgłoszenia eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko dołącza się:

Dokumentację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Opłaty
1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3. Opłaty można dokonać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Gorzycach Nr konta - 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003 lub w Biurze Obsługi Interesanta (Parter, pok. nr 5)
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zgłoszenia.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA POZA AGLOMERACJA_2019.pdf

WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA W AGLOMERACJI_2019.pdf

Najwyższe dopuszczalne wartości w aglomeracji.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:00:27 | Data modyfikacji: 2019-11-04 16:29:37.
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie
Wójta Gminy Gorzyce na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Gorzyce
 firmy2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:20:31.
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej.

Wójt Gminy Gorzyce informuję, iż w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) wprowadzone zostały nowe opłaty za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Jednocześnie nałożono na Wójta obowiązek związany z poborem tej opłaty.


Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy do ponoszenia tej opłaty zobowiązane są osoby, które doprowadziły do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Aby istniał obowiązek ponoszenia opłaty, wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.


Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne zobowiązane są do składania oświadczenia wójtowi w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

 

 Oświadczenie gmina retencja.doc

Opublikowane przez: Monika Student | Data wprowadzenia: 2019-07-01 09:26:37 | Data modyfikacji: 2019-07-01 09:32:20.
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
sprawie składania oświadczeń w sprawie
wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przesięwziecia
 Pismo+ Oświadczenie.pdf

Opublikowane przez: Monika Polnik | Data wprowadzenia: 2019-10-31 13:07:28.

Zobacz:
   Gospodarka odpadami komunalnymi
    Publicznie dostępny wykaz danych
   Rejestr działalności regulowanej
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
   Plan gospodarki niskoemisyjnej
Data wprowadzenia: 2019-10-31 13:07:28
Opublikowane przez: Monika Polnik